armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
մարմին

մարմին - shen ti

Main image
քիթ
bi zi
հետույք
pi gu
մազ
tou fa
ուս
jian bang
ոտք
tui
ձեռք
shou
ճակատ
qian e
մատ
shou zhi
դեմք
lian
աչք
yan jing
կզակ
xia ba
կուրծք
ru fang
թև
shou bi
երեխա
երեխա
ying tong
մարդ
մարդ
nan ren
կին
կին
nü ren
աղջիկ
աղջիկ
nü hai
տղա
տղա
nan hai
գլուխ
գլուխ
tou
մեջք
մեջք
bei bu
փոր
փոր
du zi
պորտ
պորտ
du qi
ոտնամատ
ոտնամատ
jiao zhi
կրունկ
կրունկ
jiao hou gen
ոսկոր
ոսկոր
gu tou
ազդր
ազդր
tun bu
ծունկ
ծունկ
xi gai
արմունկ
արմունկ
shou zhou
մաշկ
մաշկ
pi fu
այտ
այտ
lian jia
ականջ
ականջ
er duo
շրթունք
շրթունք
zui chun
բերան
բերան
zui
ատամ
ատամ
ya chi
լեզու
լեզու
she tou
ուղեղ
ուղեղ
nao
սիրտ
սիրտ
xin zang
մկան
մկան
ji rou
թոք
թոք
fei
լյարդ
լյարդ
gan zang
ստամոքս
ստամոքս
wei
երիկամներ
երիկամներ
shen zang
սեքս
սեքս
xing jiao
պահպանակներ
պահպանակներ
bi yun tao
ձվաբջիջը
ձվաբջիջը
luan zi
Սեմյոն
Սեմյոն
jing zi
հղիություն
հղիություն
huai yun
դաշտան
դաշտան
yue jing
հեշտոց
հեշտոց
yin dao
առնանդամ
առնանդամ
yin jing
հոնք
հոնք
mei mao
մազ
մազ
tou fa
պարանոց
պարանոց
bo zi
ոտք
ոտք
jiao
ձեռք
ձեռք
shou
արյունահոսություն
արյունահոսություն
chu xue
հաբ
հաբ
yao wan
ցավ
ցավ
tong