chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
engBritish English (British English)
shen ti

shen ti - body

Main image
bi zi
nose
pi gu
bottom
tou fa
hair
jian bang
shoulder
tui
leg
shou
hand
qian e
forehead
shou zhi
finger
lian
face
yan jing
eye
xia ba
chin
ru fang
breast
shou bi
arm
ying tong
ying tong
baby
nan ren
nan ren
man
nü ren
nü ren
woman
nü hai
nü hai
girl
nan hai
nan hai
boy
tou
tou
head
bei bu
bei bu
back
du zi
du zi
belly
du qi
du qi
belly button
jiao zhi
jiao zhi
toe
jiao hou gen
jiao hou gen
heel
gu tou
gu tou
bone
tun bu
tun bu
hip
xi gai
xi gai
knee
shou zhou
shou zhou
elbow
pi fu
pi fu
skin
lian jia
lian jia
cheek
er duo
er duo
ear
zui chun
zui chun
lip
zui
zui
mouth
ya chi
ya chi
tooth
she tou
she tou
tongue
nao
nao
brain
xin zang
xin zang
heart
ji rou
ji rou
muscle
fei
fei
lung
gan zang
gan zang
liver
wei
wei
stomach
shen zang
shen zang
kidneys
xing jiao
xing jiao
sex
bi yun tao
bi yun tao
condom
luan zi
luan zi
ovum
jing zi
jing zi
semen
huai yun
huai yun
pregnancy
yue jing
yue jing
menstruation
yin dao
yin dao
vagina
yin jing
yin jing
penis
mei mao
mei mao
eyebrow
tou fa
tou fa
hair
bo zi
bo zi
neck
jiao
jiao
foot
shou
shou
hand
chu xue
chu xue
bleeding
yao wan
yao wan
pill
tong
tong
pain