armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
ֆերմա

ֆերմա - nong chang

Main image
կցասայլ
tuo che
ավանակ
ծղոտի դեզ
dao cao kun
տրակտոր
tuo la ji
գառ
gao yang
ոչխար
yang
ձի
ma
քուռակ
ma ju
դաշտ
tian ye
ֆերմային տնակ
nong she
գոմ
liang cang
այծ
այծ
shan yang
կով
կով
nai niu
հորթ
հորթ
niu du
խոզ
խոզ
zhu
խոճկոր
խոճկոր
xiao zhu
ցուլ
ցուլ
gong niu
սագ
սագ
e
բադ
բադ
ya
ճուտ
ճուտ
xiao ji
հավ
հավ
mu ji
աքլոր
աքլոր
gong ji
առնետ
առնետ
shu
կատու
կատու
mao
մուկ
մուկ
lao shu
ցուլ
ցուլ
niu
շուն
շուն
gou
շան բուն
շան բուն
gou wu
այգու փողրակ
այգու փողրակ
hua yuan jiao shui ruan guan
watering կարող է
watering կարող է
sa shui hu
գերանդի
գերանդի
chang bing da lian dao
գութան
գութան
li
մանգաղ
մանգաղ
lian dao
թոխր
թոխր
chu tou
եղան
եղան
chang bing cao pa
կացին
կացին
fu tou
միանիվ ձեռնասայլակ
միանիվ ձեռնասայլակ
du lun shou tui che
կերակրատաշտ
կերակրատաշտ
si liao cao
կաթի բիդոն
կաթի բիդոն
niu nai guan
պարկ
պարկ
ma bu dai
ցանկապատ
ցանկապատ
zha lan
կայուն
կայուն
ma jiu
ջերմոց
ջերմոց
wen shi
հող
հող
tu rang
սերմ
սերմ
zhong zi
պարարտանյութ
պարարտանյութ
fei liao
բերքահավաք կոմբայն
բերքահավաք կոմբայն
lian he shou ge ji
բերք
բերք
shou ge
բերք
բերք
shou ge
յամս
յամս
shan yao
ցորեն
ցորեն
xiao mai
սոյա
սոյա
da dou
կարտոֆիլ
կարտոֆիլ
tu dou
եգիպտացորեն
եգիպտացորեն
yu mi
rapeseed
rapeseed
you cai zi
մրգային ծառ
մրգային ծառ
guo shu
manioc
manioc
shu shu
շիլաներ
շիլաներ
gu wu
ջուր
ջուր
shui
խնձոր
խնձոր
ping guo
տաք / թույն
տաք / թույն
wen nuan/liang shuang
տաք / սառը
տաք / սառը
re/leng
ձու
ձու
dan
նարնջի
նարնջի
cheng zi
մժեղ
մժեղ
wen zi
բզեզ
բզեզ
jia chong
ֆերմա
ֆերմա
nong chang
կենդանիներ
կենդանիներ
dong wu
սայլ
սայլ
shou tui che
դույլ
դույլ
shui tong
կենդանիների կերակուր
կենդանիների կերակուր
dong wu si liao
միրգ
միրգ
shui guo
կլիմա
կլիմա
qi hou
բրինձ
բրինձ
mi fan
թռչել
թռչել
cang ying
գազար
գազար
hu luo bo
սոխ
սոխ
yang cong
մեղր
մեղր
feng mi
մեղու
մեղու
mi feng
բանջարեղեն
բանջարեղեն
shu cai