armArmenian (հայերեն)
freaFrench with articles (Français avec des articles)
ֆերմա

ֆերմա - la ferme

Main image
կցասայլ
la remorque
ավանակ
l'âne
ծղոտի դեզ
la botte de paille
տրակտոր
le tracteur
գառ
l'agneau
ոչխար
le mouton
ձի
le cheval
քուռակ
le poulain
դաշտ
le champ
ֆերմային տնակ
la ferme
գոմ
la grange
այծ
այծ
la chèvre
կով
կով
la vache
հորթ
հորթ
le veau
խոզ
խոզ
le porc
խոճկոր
խոճկոր
le porcelet
ցուլ
ցուլ
le taureau
սագ
սագ
l'oie
բադ
բադ
le canard
ճուտ
ճուտ
le poussin
հավ
հավ
la poule
աքլոր
աքլոր
le coq
առնետ
առնետ
le rat
կատու
կատու
le chat
մուկ
մուկ
la souris
ցուլ
ցուլ
le bœuf
շուն
շուն
le chien
շան բուն
շան բուն
le chenil
այգու փողրակ
այգու փողրակ
le tuyau de jardin
watering կարող է
watering կարող է
l'arrosoir
գերանդի
գերանդի
la faucheuse
գութան
գութան
la charrue
մանգաղ
մանգաղ
la faucille
թոխր
թոխր
la pioche
եղան
եղան
la fourche
կացին
կացին
la hache
միանիվ ձեռնասայլակ
միանիվ ձեռնասայլակ
la brouette
կերակրատաշտ
կերակրատաշտ
la cuve
կաթի բիդոն
կաթի բիդոն
le pot à lait
պարկ
պարկ
le sac
ցանկապատ
ցանկապատ
la clôture
կայուն
կայուն
l'étable
ջերմոց
ջերմոց
le serre
հող
հող
le sol
սերմ
սերմ
les semences
պարարտանյութ
պարարտանյութ
l'engrais
բերքահավաք կոմբայն
բերքահավաք կոմբայն
la moissonneuse-batteuse
բերք
բերք
récolter
բերք
բերք
la récolte
յամս
յամս
l'igname
ցորեն
ցորեն
le blé
սոյա
սոյա
le soja
կարտոֆիլ
կարտոֆիլ
la pomme de terre
եգիպտացորեն
եգիպտացորեն
le maïs
rapeseed
rapeseed
le colza
մրգային ծառ
մրգային ծառ
l'arbre fruitier
manioc
manioc
le manioc
շիլաներ
շիլաներ
les céréales
ջուր
ջուր
l'eau
խնձոր
խնձոր
la pomme
տաք / թույն
տաք / թույն
chaud/froid
տաք / սառը
տաք / սառը
chaud/froid
ձու
ձու
l'œuf
նարնջի
նարնջի
l'orange
մժեղ
մժեղ
le moustique
բզեզ
բզեզ
le coléoptère
ֆերմա
ֆերմա
la ferme
կենդանիներ
կենդանիներ
les animaux
սայլ
սայլ
le chariot
դույլ
դույլ
le sceau
կենդանիների կերակուր
կենդանիների կերակուր
l'alimentation animale
միրգ
միրգ
les fruits
կլիմա
կլիմա
le climat
բրինձ
բրինձ
le riz
թռչել
թռչել
la mouche
գազար
գազար
la carotte
սոխ
սոխ
l'oignon
մեղր
մեղր
le miel
մեղու
մեղու
l'abeille
բանջարեղեն
բանջարեղեն
les légumes