armArmenian (հայերեն)
freaFrench with articles (Français avec des articles)
հիվանդանոց

հիվանդանոց - l'hôpital

Main image
սայլակ
le fauteuil roulant
շտապ օգնության մեքենա
l'ambulance
կոտրվածք
la fracture
հիվանդանոց
l'hôpital
բժիշկ
բժիշկ
le médecin
շտապ օգնության սենյակ
շտապ օգնության սենյակ
le service des urgences
բուժքույր
բուժքույր
l'infirmière
շտապ օգնություն
շտապ օգնություն
l'urgence
անգիտակից
անգիտակից
inconscient
ցավ
ցավ
la douleur
վնասվածք
վնասվածք
la blessure
արյունահոսություն
արյունահոսություն
l'hémorragie
սրտի կաթված
սրտի կաթված
la crise cardiaque
կաթված
կաթված
l'attaque cérébrale
ալերգիա
ալերգիա
l'allergie
հազ
հազ
la toux
տենդ
տենդ
la fièvre
գրիպ
գրիպ
la grippe
փորլուծություն
փորլուծություն
la diarrhée
գլխացավ
գլխացավ
le mal de tête
քաղցկեղ
քաղցկեղ
le cancer
դիաբետ
դիաբետ
le diabète
վիրաբույժ
վիրաբույժ
le chirurgien
վիրադանակ
վիրադանակ
le scalpel
վիրահատությւոն
վիրահատությւոն
l'opération
CT
CT
le CT
ռենտգեն
ռենտգեն
la radiographie
ուլտրաձայնային
ուլտրաձայնային
l'échographie
դեմքի դիմակ
դեմքի դիմակ
le masque
հիվանդություն
հիվանդություն
la maladie
սպասասրահ
սպասասրահ
la salle d'attente
հենակ
հենակ
la béquille
սպեղանի
սպեղանի
le pansement
վիրակապ
վիրակապ
le pansement
ներարկում
ներարկում
l'injection
լսափողակ
լսափողակ
le stéthoscope
պատգարակ
պատգարակ
le brancard
ջերմաչափ
ջերմաչափ
le thermomètre
ծնունդ
ծնունդ
l'accouchement
ավելաքաշ
ավելաքաշ
la surcharge pondérale
լսելով օգնության
լսելով օգնության
l'appareil auditif
ախտահանիչ
ախտահանիչ
le désinfectant
վարակ
վարակ
l'infection
վիրուս
վիրուս
le virus
ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ
ՄԻԱՎ / ՁԻԱՀ
le VIH/ le sida
դեղորայք
դեղորայք
le médicament
պատվաստում
պատվաստում
la vaccination
հաբեր
հաբեր
les comprimés
հաբ
հաբ
la pilule
ահազանգ
ահազանգ
l'appel d'urgence
արյան ճնշման չափիչ սարք
արյան ճնշման չափիչ սարք
le tensiomètre
հիվանդ / առողջ
հիվանդ / առողջ
malade/sain
Օգնություն!
Օգնություն!
Au secours !
առաջին օգնության դեղարկղ
առաջին օգնության դեղարկղ
la trousse de premier secours
վթար
վթար
l'accident
սայլակ
սայլակ
le fauteuil roulant
ատամնաբույժ
ատամնաբույժ
le dentiste