babyGerman baby language (joke) (Babysprache (Scherzartikel))
berBerber (Taschelhit)
bababa

bababa - anwal/aɛric

Main image
badada
amssli/amzzlef n uɣrum
babadada
aṭṭaṛṛu n warras
ba
afṛṛan/afarnu n tifawt
baba
inkan
ba
tistal n unwal
bababa
fridge
baba
tamskkermt,
bababa
dishwasher
dadadada
afllulu/aggʷrn n usllili
dada
dada
inkan n trisinti/ugaz/tifawt
dada
dada
aqqluc
dada
dada
cast-iron pot
baba / dada
baba / dada
wok / kadai
badada
badada
tafllunt
ba
ba
kettle
dadababa
dadababa
steamer
bababa
bababa
aṭṭbṣil
dadaba
dadaba
ifckan/iftran
dadadada
dadadada
agddu
dadaba
dadaba
timkilt/tajbbanit
baba
baba
ikṭṭumen
dadaba
dadaba
aɣʷnja
dadadada
dadadada
asrwi
badada
badada
whisk
dada
dada
strainer
bababa
bababa
tastayt
baba
baba
takṛṛaḍt
dadababa
dadababa
mortar
dada
dada
barbecue
aua!
aua!
open fire
dadababa
dadababa
tiflut/talluḥt
babababa
babababa
anzaγ n tmmimin
dadababa
dadababa
tamṛẓemt/tamlggemt n tṛḍḍumt
dadadada
dadadada
taḥanut/tanaka/aḥakuk
bababa
bababa
tamṛẓemt/talmggemt n tṛḍḍumt
dadababa
dadababa
almḍaḍ n unwal/win-ifassen
dadadada
dadadada
tasggʷrdt/tafrawt n usllili/urud/ussired
dadababa
dadababa
tamjukkut n uxʷsan
ba
ba
tajuṭṭut
aua!
aua!
amsmkres
babadada
babadada
freezer
bababa
bababa
tamula
dadadada
dadadada
tap
nom! nom!
nom! nom!
asswi/aman
ba
ba
tistal n unwal
bababa
bababa
dishwasher
baba
baba
inkan
dada
dada
ajɛuḍ/acṛwiḍ/acwiḥ
babadada
babadada
acawc/tazret
ba / ba
ba / ba
ireɣa/ikrem=iṣmmiḍ
nom nom!
nom nom!
food
dadababa
dadababa
ikjujen
ba
ba
tuzzalt
nom nom!
nom nom!
taṭṭbṣilt
bababa
bababa
taṭṭbṣilt
badada
badada
snenna
bababa
bababa
anwal/aɛric
ba
ba
ikccuḍen n takat
dada
dada
aɣaraf/agddu
babadada
babadada
aṭṭaṛṛu n warras
dadadada
dadadada
afllulu/aggʷrn n usllili
bababa
bababa
taɣnjawt n watay
baba
baba
tamskkermt,
dadaba
dadaba
taɣnjawt
dadababa
dadababa
tamskart n lqqahwa
bababa
bababa
timkilt/tajbbanit n uskkif