armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
հյուրասենյակ

հյուրասենյակ - ke ting

Main image
ծաղիկ
hua
սկահակ
hua ping
պաստառ
bi zhi
բազմոց
sha fa
հեռուստացույց
dian shi ji
հեռակառավարման վահանակ
yao kong qi
դարակ
ge jia
նկար
zhao pian
լամպ
tai deng
բուխարի
bi lu
բուֆետ
chu gui
բարձ
dian zi
գորգ
գորգ
di tan
վարագույր
վարագույր
chuang lian
սեղան
սեղան
can zhuo
աթոռ
աթոռ
yi zi
ճոճվող բազկաթոռ
ճոճվող բազկաթոռ
yao yi
բազկաթոռ
բազկաթոռ
fu shou yi
գիրք
գիրք
shu
վերմակ
վերմակ
tan zi
զարդարանք
զարդարանք
zhuang shi pin
վառելափայտ
վառելափայտ
mu chai
ֆիլմ
ֆիլմ
dian ying
hi-fi
hi-fi
gao bao zhen yin xiang
բանալի
բանալի
yao shi
թերթ
թերթ
bao zhi
նկար
նկար
you hua
պլակատ
պլակատ
hai bao
ռադիո
ռադիո
shou yin ji
տետր
տետր
bi ji ben
փոշեկուլ
փոշեկուլ
xi chen qi
կակտուս
կակտուս
xian ren zhang
մոմ
մոմ
la zhu
խաղաթղթեր
խաղաթղթեր
pu ke pai
ավել
ավել
sao zhou
բարձ
բարձ
dian zi
սկահակ
սկահակ
hua ping
կատու
կատու
mao
ծաղիկ
ծաղիկ
hua
հեռախոս
հեռախոս
dian hua
ժամացույց
ժամացույց
zhong biao
շախմատ
շախմատ
xiang qi
հյուրասենյակ
հյուրասենյակ
ke ting