armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
մասնագիտություն

մասնագիտություն - zhi ye

Main image
օդաչու
fei xing yuan
հրշեջ
xiao fang yuan
ոստիկան
jing guan
խոհարար
chu shi
բժիշկ
yi sheng
այգեպան
այգեպան
yuan ding
ատաղձագործ
ատաղձագործ
mu jiang
դերձակուհի
դերձակուհի
cai feng
դատավոր
դատավոր
fa guan
քիմիկոս
քիմիկոս
hua xue jia
դերասան
դերասան
yan yuan
ավտոբուսի վարորդ
ավտոբուսի վարորդ
gong jiao che si ji
տաքսու վարորդ
տաքսու վարորդ
chu zu che si ji
ձկնորս
ձկնորս
yu fu
հավաքարար
հավաքարար
qing jie nü gong
տանիքագործ
տանիքագործ
wu ding gong
մատուցող
մատուցող
fu wu yuan
որսորդ
որսորդ
lie ren
նկարիչ
նկարիչ
hua jia
հացթուխ
հացթուխ
mian bao shi
էլեկտրատեխնիկ
էլեկտրատեխնիկ
dian gong
շինարար
շինարար
jian zhu gong ren
ինժեներ
ինժեներ
gong cheng shi
մսագործ
մսագործ
tu fu
ջրմուղագործ
ջրմուղագործ
shui guan gong
փոստարար
փոստարար
you di yuan
զինվոր
զինվոր
shi bing
ճարտարապետ
ճարտարապետ
jian zhu shi
գանձապահ
գանձապահ
shou yin yuan
ծաղկավաճառ
ծաղկավաճառ
hua nong
վարսավիր
վարսավիր
li fa shi
տոմսավաճառ
տոմսավաճառ
shou piao yuan
մեխանիկ
մեխանիկ
ji xie shi
կապիտան
կապիտան
chuan zhang
ատամնաբույժ
ատամնաբույժ
ya yi
գիտնական
գիտնական
ke xue jia
ռաբբի
ռաբբի
la bi
Իմամ
Իմամ
yi ma mu
կուսակրոն
կուսակրոն
he shang
հոգևորական
հոգևորական
mu shi
գործատուն
գործատուն
lao ban
թարգմանիչ
թարգմանիչ
fan yi yuan
ծառայող
ծառայող
zhi yuan
բժիշկ
բժիշկ
yi sheng
վաճառող
վաճառող
xiao shou yuan
ոստիկան
ոստիկան
jing guan
ֆերմեր
ֆերմեր
nong min
բուժքույր
բուժքույր
hu shi