armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
գրասենյակ

գրասենյակ - ban gong shi

Main image
սերվեր
fu wu qi
թուղթ
zhi
տպիչ
da yin ji
մոնիտոր
xian shi ping
մկնիկ
shu biao
թղթապանակ
wen jian jia
ստեղնաշար
jian pan
գրասենյակային պահարան
wen jian gui
գրասեղան
ban gong zhuo
համակարգիչ
dian nao
աթոռ
yi zi
աղբարկղ
fei zhi kuang
սուրճի գավաթ
սուրճի գավաթ
ka fei bei
հաշվիչ
հաշվիչ
ji suan qi
ինտերնետ
ինտերնետ
yin te wang
laptop
laptop
bi ji ben dian nao
նամակ
նամակ
xin jian
հաղորդագրություն
հաղորդագրություն
xiao xi
բջջային հեռախոս
բջջային հեռախոս
shou ji
ցանց
ցանց
wang luo
պատճենահանման սարք
պատճենահանման սարք
fu yin ji
ծրագրային ապահովում
ծրագրային ապահովում
ruan jian
հեռախոս
հեռախոս
dian hua
վարդակ
վարդակ
cha zuo
ֆաքսի մեքենա
ֆաքսի մեքենա
chuan zhen ji
տեսակ
տեսակ
biao ge
փաստաթուղթ
փաստաթուղթ
wen jian
աղբարկղ
աղբարկղ
fei zhi kuang
գրասենյակ
գրասենյակ
ban gong shi
օրացույց
օրացույց
ri li
տետր
տետր
bi ji ben
թերթ
թերթ
bao zhi