armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
հակադիրներ

հակադիրներ - fan yi ci

շատ / քիչ
շատ / քիչ
hen duo/shao xu
բարկացած / հանգիստ
բարկացած / հանգիստ
sheng qi/ping jing
գեղեցիկ / տգեղ
գեղեցիկ / տգեղ
mei/chou
սկսած / վերջը
սկսած / վերջը
shou/wei
մեծ / փոքր
մեծ / փոքր
da/xiao
պայծառ / մութ
պայծառ / մութ
ming/an
եղբայրը / քույրը
եղբայրը / քույրը
xiong di/jie mei
մաքուր / կեղտոտ
մաքուր / կեղտոտ
gan jing/ang zang
ամբողջական / թերի
ամբողջական / թերի
wan zheng/que shi
օր / գիշեր
օր / գիշեր
bai tian/wan shang
մեռած / կենդանի
մեռած / կենդանի
si/sheng
լայն / նեղ
լայն / նեղ
kuan/zhai
ուտելի / անուտելի
ուտելի / անուտելի
ke shi yong/fei shi yong
չար / բարի
չար / բարի
xie e/shan liang
հուզված / ձանձրացրել
հուզված / ձանձրացրել
xing fen/wu liao
հաստ / բարակ
հաստ / բարակ
pang/shou
առաջին / վերջին
առաջին / վերջին
di yi/zui hou
ընկերը / թշնամին
ընկերը / թշնամին
peng you/di ren
լիքը / դատարկ
լիքը / դատարկ
man/kong
կոշտ / փափուկ
կոշտ / փափուկ
ying/ruan
ծանր / թեթև
ծանր / թեթև
zhong/qing
քաղց / ծարավ
քաղց / ծարավ
e/ke
հիվանդ / առողջ
հիվանդ / առողջ
sheng bing/jian kang
անօրինական է / իրավաբանական
անօրինական է / իրավաբանական
fei fa/he fa
Խելացի / հիմարություն
Խելացի / հիմարություն
cong ming/yu ben
ձախ / աջ
ձախ / աջ
zuo/you
մոտիկ / հեռու
մոտիկ / հեռու
jin/yuan
Նոր / օգտագործվում
Նոր / օգտագործվում
xin/jiu
ոչինչ / ինչ - որ բան
ոչինչ / ինչ - որ բան
mei you/you xie
ծեր / երիտասարդ
ծեր / երիտասարդ
lao/you
միացում անջատում
միացում անջատում
kai/guan
բաց / փակ
բաց / փակ
da kai/he shang
ցածր / բարձր
ցածր / բարձր
an jing/chao nao
հարուստ / աղքատ
հարուստ / աղքատ
fu/qiong
ճիշտ / սխալ
ճիշտ / սխալ
dui/cuo
անհարթ / հարթ
անհարթ / հարթ
cu cao/guang hua
տխուր / ուրախ
տխուր / ուրախ
shang xin/gao xing
կարճ / երկար
կարճ / երկար
duan/chang
դանդաղ / արագ
դանդաղ / արագ
man/kuai
թաց / չոր
թաց / չոր
shi/gan
տաք / թույն
տաք / թույն
wen nuan/liang shuang
պատերազմ / խաղաղությունը
պատերազմ / խաղաղությունը
zhan zheng/he ping
հետաձգվել / ժամանակին
հետաձգվել / ժամանակին
yan chi/zhun shi
հանեք / հողատարածք
հանեք / հողատարածք
qi fei/jiang luo
տաք / սառը
տաք / սառը
re/leng
այո / ոչ
այո / ոչ
shi/fou