babyGerman baby language (joke) (Babysprache (Scherzartikel))
serSerolong (Serolong)
baba

baba - sekolo

Main image
dadadada
kgaoganya
dadaba
kwala
dadadada
pampiri
ba
banka
dada
morutabana
bababa
jarata ya sekolo
baba
ruler
bababa
baithuti
dadaba
pene
ba
buka ya maina
dadaba
buka
babadada
boto
dadaba
dadaba
kgetsana ya dibuka
dada
dada
setsenya dipensele
bababa
bababa
pensele
dadaba
dadaba
seseta pensele
baba
baba
sephimola
ba
ba
boto ya go tshwantshisa
bababa
bababa
kwala
ba
ba
boratšhe jwa pente
dada
dada
bokose ya pente
babadada
babadada
sekere
dadaba
dadaba
sekgomaretsi
babadada
babadada
homework
bababa
bababa
nomore
dadaba
dadaba
oketsa
bababa
bababa
tlhakanya
dadadada
dadadada
kgaoganya
badada
badada
atisa
bababa
bababa
calculator
dadababa
dadababa
balela
babababa
babababa
lekwalo
babababa
babababa
alfabete
dada
dada
lefoko
babadada
babadada
text
dadadada
dadadada
bala
dada
dada
chalk
babababa
babababa
lesson
ba
ba
buka ya maina
baba
baba
examination
babababa
babababa
sethifikheiti
babadada
babadada
school uniform
babababa
babababa
education
dadababa
dadababa
encyclopedia
babababa
babababa
university
dadababa
dadababa
microscope
bababa
bababa
mmepe
babadada
babadada
moteme wa dipampiri
baba
baba
ruler
baba
baba
sekolo
dadababa
dadababa
buka ya dintla
da da
da da
inthanete
dada
dada
tshupanako
dada
dada
draw
dadababa
dadababa
learn
dadaba
dadaba
kwala
nom nom!
nom nom!
borothopate