armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
գործիքներ

գործիքներ - gong ju

Main image
տափակաբերան աքցան
qian zi
դարձակ
ban shou
մուրճ
tie chui
պտուտակահան
luo si dao
լապտեր
shou dian tong
էքսկավատոր
էքսկավատոր
wa jue ji
գործիքների տուփ
գործիքների տուփ
gong ju xiang
սանդուղք
սանդուղք
ti zi
սղոց
սղոց
ju zi
մեխեր
մեխեր
ding zi
գայլիկոն
գայլիկոն
zuan ji
նորոգում
նորոգում
xiu
բահ
բահ
chan zi
գրողը տանի
գրողը տանի
kao!
գոգաթիակ
գոգաթիակ
bo ji
ներկաման
ներկաման
you qi tong
պտուտակներ
պտուտակներ
luo si
մկրատ
մկրատ
jian dao
կացին
կացին
fu tou
թոխր
թոխր
chu tou
գութան
գութան
li
գերանդի
գերանդի
chang bing da lian dao
մանգաղ
մանգաղ
lian dao