armArmenian (հայերեն)
prsPersian Dari (دری)
շաբաթ

շաբաթ - هفته

Main image
շաբաթ
شنبه
կիրակի
یکشنبه
ուրբաթ
جمعه
հինգշաբթի
پنجشنبه
չորեքշաբթի
چهارشنبه
երեքշաբթի
سه شنبه
երկուշաբթի
دوشنبه
այսօր
այսօր
دیروز
այսօր
այսօր
امروز
վաղը
վաղը
فردا
առավոտ
առավոտ
صبح
կեսօր
կեսօր
ظهر
երեկո
երեկո
غروب
աշխատանքային օրեր
աշխատանքային օրեր
روزهای کاری
շաբաթվա վերջ
շաբաթվա վերջ
آخر هفته