armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
ողջույն

ողջույն - huan ying

Main image
ինտեգրում
rong ru
ներգաղթ
yi min
տուն
gu xiang
Աշխատանք կենտրոններ
jiu ye fu wu zhong xin
Գերմանիան
de guo
գերմաներեն
գերմաներեն
de yu
դեսպանություն
դեսպանություն
da shi guan
ողջույն
ողջույն
nin hao
փող
փող
xian jin
ցտեսություն
ցտեսություն
zai jian
Շնորհակալություն
Շնորհակալություն
xie xie
պատկերազարդ բառարան
պատկերազարդ բառարան
tu hua ci dian
Աշխատանք կենտրոններ
Աշխատանք կենտրոններ
jiu ye fu wu zhong xin
վարձակալություն
վարձակալություն
zu lin
սոցիալական ապահովության գրասենյակը
սոցիալական ապահովության գրասենյակը
she bao ju
ներգաղթի մարմինը
ներգաղթի մարմինը
yi min ju
ազգություն
ազգություն
guo ji
բնակության թույլտվություն
բնակության թույլտվություն
ju liu zheng
աշխատանք
աշխատանք
gong zuo
անձնագիր
անձնագիր
hu zhao
աշխատանքային պայմանագիր
աշխատանքային պայմանագիր
gu yong he tong
փախստական
փախստական
nan min
կրոնական ազատությունը
կրոնական ազատությունը
zong jiao zi you
թարգմանիչ
թարգմանիչ
fan yi yuan
այո / ոչ
այո / ոչ
shi/fou
եվրո
եվրո
ou yuan
հավասարություն
հավասարություն
ping deng
սահման
սահման
bian jie
սահմանադրություն
սահմանադրություն
xian fa
մաքսային
մաքսային
hai guan
տեսակ
տեսակ
biao ge
Բարի օր
Բարի օր
xia wu hao!
դիմումը ապաստանի համար
դիմումը ապաստանի համար
shen qing bi hu
Ես չեմ հասկանում
Ես չեմ հասկանում
wo bu ming bai
ապաստարան
ապաստարան
bi hu
Լավ
Լավ
hao de
հարցազրույց
հարցազրույց
ting zheng
խնդիր
խնդիր
wen ti
հալալ
հալալ
qing zhen
հարկ
հարկ
shui jin
ինտերնետ
ինտերնետ
yin te wang
տոմս
տոմս
piao
Օգնություն!
Օգնություն!
jiu ming!
մուտքի արտոնագիր
մուտքի արտոնագիր
qian zheng
հյուր
հյուր
ke ren
լեզու
լեզու
yu yan
խոսքի ազատությունը
խոսքի ազատությունը
yan lun zi you