armArmenian (հայերեն)
freaFrench with articles (Français avec des articles)
ողջույն

ողջույն - Soyez les bienvenus

Main image
ինտեգրում
l'intégration
ներգաղթ
l'immigration
տուն
la patrie
Աշխատանք կենտրոններ
l'agence pour l'emploi
Գերմանիան
l'Allemagne
գերմաներեն
գերմաներեն
l'allemand
դեսպանություն
դեսպանություն
l'ambassade
ողջույն
ողջույն
Salut
փող
փող
la monnaie
ցտեսություն
ցտեսություն
Au revoir
Շնորհակալություն
Շնորհակալություն
merci
պատկերազարդ բառարան
պատկերազարդ բառարան
le dictionnaire visuel
Աշխատանք կենտրոններ
Աշխատանք կենտրոններ
l'agence pour l'emploi
վարձակալություն
վարձակալություն
le contrat de bail
սոցիալական ապահովության գրասենյակը
սոցիալական ապահովության գրասենյակը
le bureau d'aide social
ներգաղթի մարմինը
ներգաղթի մարմինը
le service des étrangers
ազգություն
ազգություն
la nationalité
բնակության թույլտվություն
բնակության թույլտվություն
le permis de séjour
աշխատանք
աշխատանք
travailler
անձնագիր
անձնագիր
le passeport
աշխատանքային պայմանագիր
աշխատանքային պայմանագիր
le contrat d'emploi
փախստական
փախստական
le réfugié
կրոնական ազատությունը
կրոնական ազատությունը
la liberté de religion
թարգմանիչ
թարգմանիչ
l'interprète
այո / ոչ
այո / ոչ
oui / non
եվրո
եվրո
l'euro
հավասարություն
հավասարություն
l'égalité des droits
սահման
սահման
la frontière
սահմանադրություն
սահմանադրություն
la constitution
մաքսային
մաքսային
la douane
տեսակ
տեսակ
le formulaire
Բարի օր
Բարի օր
Bonjour !
դիմումը ապաստանի համար
դիմումը ապաստանի համար
la demande d'asile
Ես չեմ հասկանում
Ես չեմ հասկանում
Je ne comprends pas
ապաստարան
ապաստարան
l'asile
Լավ
Լավ
d'accord
հարցազրույց
հարցազրույց
l'audition
խնդիր
խնդիր
le problème
հալալ
հալալ
halal
հարկ
հարկ
la taxe
ինտերնետ
ինտերնետ
l'internet
տոմս
տոմս
le billet
Օգնություն!
Օգնություն!
Au secours !
մուտքի արտոնագիր
մուտքի արտոնագիր
le visa
հյուր
հյուր
l'hôte
լեզու
լեզու
la langue
խոսքի ազատությունը
խոսքի ազատությունը
la liberté d'expression